Research > Turkey & neighbourhood, Azerbaijan + Movimento dei paesi non allineati + Foreign policy